Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 24 2017

8798 58e5 500
Reposted fromkaiee kaiee viarealityisabitch realityisabitch

June 09 2017

4854 8563 500
Reposted fromlaluna laluna viarealityisabitch realityisabitch
6122 61e6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
6114 e218
Reposted fromkyte kyte viarealityisabitch realityisabitch
1345 4972 500

bestof500px:

The Way Is The Goal by dominickummer

Reposted fromfleursdemal fleursdemal
7730 2ad6 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
7363 359c 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
7128 c9b9
Reposted fromfleursdemal fleursdemal

May 13 2017

Miłość jest wtedy, gdy On ledwie wyszedł, a Ty już chcesz do Niego dzwonić i wtedy gdy, na dworze burza, a on mokry punktualnie przychodzi… I gdy wyjeżdża gdzieś na trzy dni, a Ty za Nim tak strasznie tęsknisz i choć jesteście daleko od siebie to nucicie te same piosenki… Miłość jest wtedy, gdy On Cię całuje, ale to Ty proponujesz mu więcej… I wtedy, gdy On jest smutny, zgaszony to Tobie też pęka serce… I gdy On chce po prostu pomilczeć to Ty też się wtedy wyciszasz… A gdy On tylko spojrzy na Ciebie Ty wszystko mu z oczu wyczytasz… Miłość jest wtedy, gdy On wyczuwa czy masz dziś nastrój na śmiech.. I wtedy, gdy patrząc na innych facetów uważasz, że czynisz grzech… I gdy On wciąż ma ten błysk w oku chociaż ostatnio sporo przytyłaś… A gdy trochę podetniesz włosy On widzi, że coś zmieniłaś… Miłość jest wtedy, gdy On, choć nie umie, na rocznice pisze Ci wiersze… I wtedy, gdy pijecie szampana choć zajął gdzieś siódme miejsce… I wtedy, gdy On dawno zasnął a Ty nadal na Niego patrzysz.
3764 0524 500

May 06 2017

May 05 2017

2383 b3d1 500
Reposted fromfreakish freakish viafenoloftaleina fenoloftaleina
7658 37f9 500
Reposted frompesy pesy viawiecejniezobaczysz wiecejniezobaczysz

foxy-mulder:

this is the most powerful image on the internet.. reblog to join the circle

image
7279 2b77 500

afaerytalelife:

Bluebell Dawn, by Robert Birkby.

Reposted fromfleursdemal fleursdemal
7270 fc0b 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal
2266 a4af 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viasailormoon sailormoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl