Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 11 2019

3970 70ab 500
Reposted fromthetemple thetemple

May 05 2019

6776 d584 500
Reposted fromoll oll viawakemeupx wakemeupx
9728 fa3c 500
Reposted fromsailormoon sailormoon

May 02 2019

2365 b135 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit
7287 1aa7

October 21 2018

8910 7bb4 500
Reposted fromcathandcat cathandcat
9079 6382 500
Reposted fromem82 em82

January 21 2018

7337 bb0c 500
Reposted fromsoviolently soviolently viaamarantowa amarantowa

November 17 2017

November 07 2017

6677 aa4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIrritum Irritum
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk

October 28 2017

6677 aa4a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
1412 5676
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIrritum Irritum
5027 f615 500
Reposted fromsavatage savatage viapalomaamala palomaamala
8664 8f1a 500
Reposted fromowca owca viasixandnine sixandnine
0153 4bd8
Reposted fromwerterowska werterowska viasixandnine sixandnine
5253 94cf
Reposted frompulperybka pulperybka viasailormoon sailormoon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl